UNGDOMSTILTAK – med naturen som arena!

Faddere – sårbar ungdom – overføringsverdier

Friluftsliv og naturopplevelser er viktige innslag i virksomheten. «Aktivitet under åpen himmel» er ikke bare helsefremmende og miljøvennlig, den bedrer også livskvaliteten.  Mange av ungdommene i målgruppen har et sårbart sosialt nettverk, og det er fristende å søke kontakt med miljøer som har høy toleransegrense for kriminalitet og rusmisbruk.  Vi har erfart at naturen er god medisin for den mentale helse.

Prosessen fra aktivitet via miljøet i naturen til et fadderskap, vil spille en sentral rolle.  Vi er overbevist om at vår ordning med bruk av ungdomsfaddere har en positiv effekt for deltakerne.

Samarbeid med videregående skoler har vist at vår modell har vært til stor nytteverdi i praksis.  Dette at engasjert resurssterk ungdom ved hjelp av aktiviteter i naturen får andre ungdommer til å bryte ut av kriminelle gjenger samt rus, er av stor samfunnsmessig betydning.

Et vesentlig mål er å få flere av ungdommen som «faller ut», til å tre inn som ledere, for så å følge opp andre barn med tilsvarende utfordringer. Vi ønsker å prioritere dette arbeidet hvor ungdommenes egeninnsats og ansvarsbevissthet videreføres mot miljøer hvor de selv kjenner seg igjen.